Przewodnik po programie Horyzont 2020 – jak aplikować w 2017 r.

Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. W dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspierane są innowacje.

10.03.2017 | cyberbezpieczeństwo, e-administracja, telekomunikacja, wykorzystanie informacji i zasobów

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Zakres wsparcia w obszarze ICT jest szeroki, począwszy od badań podstawowych do wdrożeń:

Zaawansowane badania mające na celu odkrycie zupełnie nowych technologii i ICT - w części "Doskonała baza naukowa" („Excellent science”), jako "Przyszłe i powstające technologie" („Future and Emerging Technologies”) i "Europejskie infrastruktury badawcze" ("e-infrastruktura") („European research infrastructures” („eInfrastructures”);

Działalność badawcza i innowacyjne technologie ICT - w części "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych" („Leadership in enabling and industrial technologies” (LEIT));

Multi-dyscyplinarne aplikacje oparte na badaniach i innowacjach ICT w celu sprostania wyzwaniom społecznym – w części "Wyzwania społeczne"(„Societal challenges”).

Uczestnictwo w projekcie ma zróżnicowany charakter w zależności od konkursu:

Research & innovation actions (RIA) oraz Innovation actions (IA) - co najmniej 3 podmioty (osoby prawne). Każdy z nich musi mieć siedzibę w Państwie Członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach Horizon2020. Podmioty powinny być niezależne wobec siebie.

Coordination & support actions (CSA) - co najmniej 1 osoba prawna mająca siedzibę w Państwie Członkowskim lub państwie stowarzyszonym w ramach Horizon2020.

Wyszukiwarka partnerów dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

Finansowanie

Podstawowy poziom finansowania wynosi:

dla projektów badawczo-innowacyjnych wynosi – do 100% kosztów kwalifikowanych,

dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%).

Obecnie otwarte są następujące konkursy w dziedzinie ICT:

Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation ICT-14-2016-2017 (IA),

Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy ICT-16-2017 (RIA),

Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation ICT-11-2017 (CSA),

Cybersecurity PPP: Cryptography DS-06-2017 (RIA),

Startup Europe for Growth and Innovation Radar ICT-32-2017 (CSA) lub (IA),

Termin składania aplikacji mija 25 kwietnia 2017 r.

Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors DS-07-2017 (IA, RIA),

Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital Identities DS-08-2017 (IA),

Termin składania aplikacji do 24 sierpnia 2017

Niezbędne informacje można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, znajdującym się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN lub na Participant Portal Programu Horizon2020

Adres do korespondencji:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa

Infolinia +48-22-828-74-83

Aby ułatwić udział w Programie Horyzont 2020 Komisja Europejska przygotowała broszurę „A guide to ICT-related activities in WP2016-17

Nowy program działań na lata 2018-2020

Aktualnie na forum Komitetu Programu Horyzont 2020 trwają prace nad programem prac na lata 2018-2020. Jego celem jest zapewnienie Unii Europejskiej wiodącej pozycji w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych.

Dla podobszarów priorytetowych w obszarze technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) powyższy program prac określi:

- konkretne wyzwania badawcze,

- oczekiwane rezultaty,

- propozycję alokacji finansowej,

- rodzaj wsparcia dla poszczególne obszary i działania.

W ramach uruchamianych w kolejnych latach konkursów finansowane będą: prace naukowe, prace rozwojowe i innowacje, jak również działania koordynacyjne oraz wspierające. W części obszarów promowane będą działania w formule partnerstw publiczno-prywatnych (PPP).

Polecane aktualności